Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Üretim Yönetimi

Dersin Kodu : EMG26 700

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. SELÇUK ÇOLAK
Dr.Öğr. ÜyesiDr. B.GÜLSÜN NAKIBOĞLU
Doç.Dr. ARZU UZUN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Üretim süreçlerinin tasarım, planlama ve kontrol adımlarına ait problemleri çözer
Üretim süreçleri ile alakalı temel kavramlar ve matematiksel teknikler hakkında bilgi sahibi olur
Kaynak planlama, talep tahmini, üretim planlama, ana üretim çizelgeleri, malzeme gereksinim planlaması, kapasite planlama gibi güncel üretim prensiplerini öğrenir
Üretilecek mal ve hizmetler için hangi tür girdilere ihtiyaç duyulacağını belirler
Üretilecek mal ve hizmetler için kullanılacak girdilerin kullanım düzeylerini hesaplar ve uygun ürün/hizmet kombinasyonlarına karar verir

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bir üretim sisteminin tasarlanmasına ve planlanmasına yönelik bilgi donanımını öğrenciye sağlamak.

Dersin İçeriği : Bu derste, üretim kavramı üzerinde durularak üretim sisteminin ve süreçlerinin öğrenciler tarafından kavranabilmesi için gerekli bilgiler verilerek teknikler öğretilecektir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Internet üzerinden


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Üretim Yönetimi ve İlgili Kavramlar İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
2 Ürün Planlama İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
3 Ürün Planlama İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
4 Kapasite Planlaması İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
5 Kapasite Planlaması İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
6 Tesis Yeri Seçimi İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
7 Tesis Yeri Seçimi İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
8 Vize sınavı Sınava yönelik çalışma Yazılı sınav
9 Tesis içi Yerleşim İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
10 Tesis içi Yerleşim İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
11 Süreç Tasarımı-İşEtüdü İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
12 Metod Etüdü İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
13 Metod Etüdü İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
14 Zaman Etüdü İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
15 Zaman Etüdü İlgili konuların okunması PPT sunumları ile ders anlatımı ve sınıf içi tartışma
16/17 Dönem Sonu Sınavı Sınava yönelik çalışma Yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Heizer, J, Render, B., “Operations Management”, Prentice Hall.
 OPERATIONS MANAGEMENT for Competitive Advantage R.Chase, R.Jacobs,N.Aquliano,10th edition, McGraw-Hill Irwin Pub.,New York,2010
Diğer Kaynaklar  Ders slaytları ve notları


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 4
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir. 5
3 Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir. 3
4 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir. 3
5 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
6 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir. 5
7 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. 5
8 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir. 5
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 5
10 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir. 5
11 Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir. 5
12 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir. 5
13 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir. 5
14 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becersine sahiptir. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 18 18
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü: 113
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.52
Dersin AKTS Kredisi: 5