Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Tekdüzen Hesap Planı ve Uygulamaları

Dersin Kodu : EMG32 711

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. ELİF NURSUN DEMİRCİOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : Genel Esaslar, Temel Muhasebe Kavramları ve Finansal Tabloları Tanımlar
Tek düzen Hesap Planında Bulunan Aktif Hesapları Tanımlar
Tek düzen Hesap Planında Bulunan Pasif Hesapları Tanımlar
Gelir Tablosu ve Maliyet Hesaplarını Tanımlar
Gelir Tablosunu Düzenler

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : yok

Dersin Amacı : Bu dersin amacı; Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde hesapların kapsamını ve işleyişini ayrıntılarıyla açıklamaktır, ve bu doğrultuda işletmenin mali durumu ve faaliyet sonucu ile ilgili bilgi kullanıcılarına sunulacak raporların kapsam ve içeriğini ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği : tek düzen hesap planı ve işletmelerdeki güncel uygulamalar

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : 2. blok


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Genel Esaslar, Temel Muhasebe Kavramları Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Sunum, soru çözümü
2 Finansal Tablolar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Sunum, soru çözümü
3 Aktif Hesaplar- Hazır Değerler Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Sunum, soru çözümü
4 Aktif Hesaplar-Menkul Kıymetler Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar Sunum, soru çözümü
5 Aktif Hesaplar- Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar: Sunum, soru çözümü
6 Aktif Hesaplar- Stoklar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar: Sunum, soru çözümü
7 Aktif Hesaplar- Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar: Sunum, soru çözümü
8 Arasınav sınava hazırlık ölçme ve değerleme
9 Aktif Hesaplar - Mali ve Maddi Duran Varlıklar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar: Sunum, soru çözümü
10 Aktif Hesaplar - Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar: Sunum, soru çözümü
11 Pasif Hesaplar- Kısa ve Uzun Vadeli Mali Borçlar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar: Sunum, soru çözümü
12 Pasif Hesaplar- Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Borçlar ve Diğer Borçlar Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar: Sunum, soru çözümü
13 Pasif Hesaplar- Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar: Sunum, soru çözümü
14 Pasif Hesaplar- Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar: Sunum, soru çözümü
15 Pasif Hesaplar- Özkaynaklar, Gelir Tablosu ve Maliyet Hesapları Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar: Sunum, soru çözümü
16/17 final sınavı sınava hazırlık ölçme ve değerleme


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar
 Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ Finansal Muhasebe
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma. 5
2 İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama. 5
3 Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma. 4
4 Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği. 5
5 Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme. 3
6 Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği. 3
7 Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama. 5
8 Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama. 5
9 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme. 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. 5
11 Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma. 4
12 Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği. 3
13 Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama. 3
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 1 1
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü: 143
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.72
Dersin AKTS Kredisi: 6