Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Pazarlama Araştırması

Dersin Kodu : EMG43 702

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. FATMA DEMİRCİ OREL

Dersin Öğrenme Kazanımları : Pazarlama araştırması yöntemlerini ve bunların kullanımlarını öğrenir.
Pazarlama sorunlarının tespit edilmesinde pazarlama araştırmasının rolünü öğrenir.
Pazarlama araştırması sürecinde araştırma probleminin belirlenmesi ve araştırma modelinin oluşturulması konularında bilgi sahibi olur.
Pazarlama araştırması sürecinde örnekleme yöntemleri ve veri toplama yöntemleri konularında bilgi sahibi olur.
Paket programlar aracılığıyla giriş düzeyinde pazarlama araştırması yöntemlerini kullanarak veri analizi yapabilir ve analiz sonuçlarını yorumlayabilir.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu ders ile, pazarlama sorunlarının açık ve net olarak tanımlanabilmesi, soruna uygun araştırma modelinin belirlenerek, gerekli bilgilerin sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlar çıkartılarak yorumlanabilmesi becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği : Bu ders pazarlama araştırmasının tanımı, pazarlama araştırmasının çevresi, pazarlama araştırması türleri, pazarlama araştırması süreci ve hataları, veri toplama, öçek ve ölçeklendirme, örnekleme, hipotez testleri ve veri analizi konularını içermektedir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik Ortam


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Pazarlama Araştırmalarına Giriş İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
2 Pazarlama Araştırma Sürecinde Aşamalar İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
3 Kalitatif Araştırma Teknikleri İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
4 İkincil Veri Toplama İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
5 Anket Yöntemi İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
6 Anket Tasarımı İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
7 Araştırma Tasarımı ve Potansiyel Hata Kaynakları İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
8 Arasınav Sınava hazırlık Test sınavı
9 Gözlem Yöntemi İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
10 Ölçme ve Dereceleme İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
11 Örnekleme Kavramı ve Yöntemleri İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
12 Veri Hazırlama ve Hipotez İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
13 Veri Hazırlama ve Hipotez İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
14 Pazarlama Araştırmalarında Kavramsal Yaklaşımlar İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve örnekler
15 Nöropazarlama- Projelerin Değerlendirilmesi İlgili kaynakların okunması-Projelerin hazırlanması Konu anlatımı ve örnekler, projelerle ilgili geribildirim
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı sınav ve test


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Prof.Dr.Mahir Nakip, Pazarlama Araştırmaları (Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar), Seçkin Yayınları, Ankara 2006.
 Pazarlama Araştırmaları, Prof.Dr.Kemal Kurtuluş, Genişletilmiş 7. Basım, Literatür Yayınları: 114, Şubat, İstanbul, 2004.
 Ercan Gegez, Pazarlama Araştırmaları,Beta Yayınları, İstanbul, 2007.
Diğer Kaynaklar  Ayhan Ural ve İbrahim Kılıç, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007.
 Marketing Research Essentials, Carl McDaniel, Roger Gates, John Wiley&Sons,Inc., 2006.
 Bilimsel Araştırma Yöntemi, Prof.Dr.Niyasi Karasar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2000.
 Dergiler: Journal of Marketing, Journal of Marketing Research.


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Pazarlama biliminin alanları üzerine araştırma yaparak doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahip olur. 5
2 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun pazarlama yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahip olur. 4
3 Pazarlama fonksiyonunun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarına yönelik bilgi ve kavrayış becerisine sahip olur. 4
4 Pazarlama bilimini disiplinlerarası bir çerçevede sistematik olarak düşünebilir. 5
5 Pazarlama alan yazınındaki materyalleri analiz edebilir, farklı teorik görüşleri fark edebilir ve değerlendirebilir. 5
6 Pazarlama yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistiki yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 5
7 Karşılaştığı pazarlama sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
8 Pazarlama yönetiminin temel adımlarını izleyerek pazarlama metotlarını uygulayabilir. 4
9 Karar alma süreçlerine yardımcı olacak elektronik veri tabanlarını ve istatistik yazılımlarını kullanabilir ve yeteneklerini geliştirebilir. 5
10 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. 5
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
12 Pazarlama alanında akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahip olur. 5
13 Pazarlama ile ilgili bir konuda, görsellerden de destek alarak Türkçe ve en az bir yabancı dilde akademik yaşama ve iş yaşamına uygun konuşmalar ya da sunumlar yapabilme yeteneğine sahip olur. 3
14 Geleneksel yaklaşımı, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirebilme ve uygulama becerisine sahip olur. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 25 25
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü: 139
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.56
Dersin AKTS Kredisi: 6