Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Ürün ve Marka Yönetimi

Dersin Kodu : EMG43 713

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. M.A.BURAK NAKIBOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : Pazarlamanın tarihsel gelişimi içerisinde ürün kavramının yerini kavrar.
Pazarlama yönetimi ilkelerinin ürün ve marka yönetimi ile ilişkisini anlar.
Pazarlamada ürün ve tüketici ihtiyaçlarının karşılanması ilişkisini anlar.
Farklı çevre koşullarında hangi ürün stratejilerinin kullanılabileceğini öğrenir.
Yeni ürün geliştirme süreci ve ürün karması kararlarını kavrar.
Marka geliştirme, hedef kitleye duyurma ve marka algısı yaratma sürecini kavrar.
Farklı çevre ve piyasa koşullarında hangi marka stratejilerinin kullanılabileceğini bilir.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu ders uygulama ağırlıklı bir ders olup, ürün ve marka yönetimine ilişkin uygulama örneklerinin konu ile ilgili teorik bilgilerle yorumlanmasıyla şekillenmektedir. Ders iki kısımda ele alınabilir, dersin ilk yarısında ürün ve marka yönetimine ilişkin teoriler, süreçler, sistemler, kurallar ve bunların modern pazarlama anlayışındaki yeri hakkında güncel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. İkinci bölümde ise birinci bölümdeki teorik bilgiler ışığında ürün ve marka örneklerinin incelenmesi ve çözümlenmesi yoluyla konunun uygulama boyutunun incelenmesi mümkün olacaktır.

Dersin İçeriği : Bu ders pazarlamanın tarihsel gelişimi ve modern pazarlama, ürün türleri, yeni ürün geliştirme süreci, marka ve marka ile ilgili kavramlar konularını içermektedir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik Ortam


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi ve Modern Pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
2 Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi ve Modern Pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
3 Pazarlama Yönetimi İlkeleri ve Temel Kavramlar Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
4 Ürün Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
5 Ürün Türleri ve Temel Kavramlar Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
6 Ürün, İhtiyaçlar ve Tüketici Davranışı İlişkisi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
7 Ürün Yönetimi Stratejileri ve Ürün Yönetimi Kararları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
8 Arasınav Sınava hazırlık Sınav
9 Yeni Ürün Geliştirme Süreci ve Yönetimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
10 Ürün Yaşam Eğrisi ve Ürün Farklılaştırma Kararları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
11 Ürün Karması Kararları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
12 Markanın Temel Kavramları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
13 Marka Geliştirme ve Barka Algısı Yaratma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
14 Marka Yönetimi ve Marka Stratejisi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
15 Marka Yaratma, Konumlandırma, Farklılaştırma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  -
Diğer Kaynaklar  Marka Yaratmanın 22 Kuralı, Al Ries ve Laura Ries, MediaCat Yayınları, 2009 İstanbul Marka Yönetimi, Murat Selim Selvi, Detay Yayıncılık, 2007 Ankara Marka ve Marka Stratejileri, Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, Alfa Akademi Basın Yayın, 2008 Bursa Marketing An Introduction, (11th Edition) Gary Armstrong and Philip Kotler, Prentice Hall 2012 Büyük Markalar Büyük Hatalar, Jack Trout, MediaCat Yayınları, 2. Baskı, 2008 İstanbul


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Pazarlama biliminin alanları üzerine araştırma yaparak doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahip olur. 5
2 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun pazarlama yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahip olur. 5
3 Pazarlama fonksiyonunun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarına yönelik bilgi ve kavrayış becerisine sahip olur. 5
4 Pazarlama bilimini disiplinlerarası bir çerçevede sistematik olarak düşünebilir. 5
5 Pazarlama alan yazınındaki materyalleri analiz edebilir, farklı teorik görüşleri fark edebilir ve değerlendirebilir. 4
6 Pazarlama yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistiki yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 1
7 Karşılaştığı pazarlama sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
8 Pazarlama yönetiminin temel adımlarını izleyerek pazarlama metotlarını uygulayabilir. 5
9 Karar alma süreçlerine yardımcı olacak elektronik veri tabanlarını ve istatistik yazılımlarını kullanabilir ve yeteneklerini geliştirebilir. 1
10 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. 5
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
12 Pazarlama alanında akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahip olur. 5
13 Pazarlama ile ilgili bir konuda, görsellerden de destek alarak Türkçe ve en az bir yabancı dilde akademik yaşama ve iş yaşamına uygun konuşmalar ya da sunumlar yapabilme yeteneğine sahip olur. 5
14 Geleneksel yaklaşımı, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirebilme ve uygulama becerisine sahip olur. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 25 25
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü: 139
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.56
Dersin AKTS Kredisi: 6