Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Örgütsel Davranış ve Liderlik

Dersin Kodu : EMG57 706

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. AZMİ YALÇIN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Örgütlerdeki insan davranışını açıklar ve irdeler.
Örgütsel davranış alanındaki teorik ve pratik bilgileri sentezleyerek iş yaşamındaki etkilerini sorgular
Örgütlerdeki insan davranışlarının performansa etkisini teşhis eder.
Örgütlerdeki motivasyon, liderlik, karar verme, bağlılık sorunlarını tespit eder
Örgütlerdeki insan davranışının etkilerini örgütsel düzeyde tanımlar.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencilerin iş hayatının her alanında sıkça karşılaşılan örgütsel davranış konuları hakkındaki duyarlılıklarını artırarak, davranış bilimlerinin kavramları ve uygulama teknikleri konusunda bilgilendirmektir. Davranışsal ve yönetsel sorunları birey, grup ve örgüt düzeyinde analiz ederek çözümleyebilmek ve öneriler geliştirebilmektir.

Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında; sosyal bir sistem olan örgütleri daha derinlemesine anlayabilmek için temel kavramlar üzerine odaklanılmaktadır. Çalıştıkları örgütlerde başarılı olmayı hedefleyen bireyler grup ve örgütsel dinamikler hakkında fikir sahibi olmalıdır. Bu bağlamda; gruplar arası dinamikler, örgütsel değişim, stres, karar verme , çatışma performans gibi konular irdelenerek bireyler ve bireylerin oluşturduğu örgütler üzerine öğrencilerin düşünmeleri teşvik edilecektir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik ortamda eğitim


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Örgütsel Davranış Nedir? Sayfa 3-32 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
2 Örgütlerde Çeşitlilik Sayfa 39-64 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
3 Tutumlar ve İş Tatmini Sayfa 71-93 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
4 Duygular ve Duygu Durumları, Kişilik ve Değerler Sayfa 99-167 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
5 Algılama ve Bireysel Karar Alma Sayfa 167-196 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
6 Motivasyon Temelleri, Motivasyon Kavramlarından Uygulamalara Sayfa 203-268 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
7 Grup Davranışının Temelleri Sayfa 275-307 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
8 ARA SINAVLAR Sınava çalışma Test sınavı
9 Çalışma Takımlarını Anlamak Sayfa 313-331 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
10 İletişim Sayfa 342-369 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
11 Liderlik, Güç ve Politika Sayfa 376-447 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
12 Çatışma ve Müzakere Sayfa 453-481 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
13 Örgüt Yapısının Temelleri, Örgüt Kültürü Sayfa 487-546 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
14 Örgütsel Değişim ve Stres Yönetimi Sayfa 589-617 (Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
15 Genel değerlendirme Konuların çalışılması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
16/17 Final sınavları Sınava çalışma Test sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Stephen P. Robbins- Timothy A.Judge, Örgütsel Davranış (Organizational Behaviour), Translating Ed. İnci ERDEM, Nobel Press, Feb. 2012
Diğer Kaynaklar  Örgütsel Davranış Nobel Yayın Dağıtım Prof. Dr. Salih Güney
 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Beta Basım Yayım Prof. Dr. Erol Eren


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir. 5
2 Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir. 5
3 İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir. 1
4 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir. 1
5 Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir. 4
6 İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir. 5
7 İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir. 5
8 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 3
9 Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır. 1
10 İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir. 2
11 Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir 1
12 Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilir 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü: 114
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.56
Dersin AKTS Kredisi: 5