Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Portföy Yönetimi

Dersin Kodu : EMG12 705

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. HATİCE DOĞUKANLI

Dersin Öğrenme Kazanımları : Portföy kavramını tanımlar
Gelenkesel portföy teoremini kavrar
Portföy getiri ve varyansını hesaplar
Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplama
Tekli ve çoklu indeks modellerini açıklar
Arbitraj fiyatlama kuramını açıklar
Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçer
Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt eder

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu dersin genel amacı, finansal araçları tanıtmak, bunun yanında portföy konusundaki teorik ve pratik bilgileri aktararak derste bir portföy oluşturarak, gelecekte de portföy yöneticisi olmaya yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği : Genel olarak portföy kavramının, portföy teorileri ve konuya ait istatistiksel alt yapının öğrenilmesi

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : IIBF


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin kapsamı ve dönem ödevi hakkında bilgilenme, çeşitlendirme kavramının anlaşılması ve finansal araçların gözden geçirilmesi. "Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilk bölümünün okunması ve IMKB´nin resmi internet sitesinin incelenmesi, :Türkiye’deki yatırım araçlarının tanınması ve günlük olarak izlenmeye başlanması " Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
2 "Genel olarak portföy kavramının ve bu kavramı etkileyecek istatistiksel alt yapının öğrenilmesi " Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının i2 ve 3. bölümlerinin okunması ve %40 yatırım fonu, %20 hisse senedi, %10 hazine bonosu ve devlet tahvili son olarak da %30 diğer (döviz, vob işlemleri, altın, mevduat..vb) menkul kıymetlerden oluşan 20.000 TL değerinde geleneksel çeşitlendirme yaklaşımı ile portföyün oluşturulması Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
3 "Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5. bölümünün okunması ve Türkiye’deki yatırım araçlarının izlenerek oluşturulan portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
4 "Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölümünün okunması, 5. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların risk ve getirilerinin hesaplanması Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
5 Etkin sınırın tanınması, fayda ve optimum portföy kavramı Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 7. bölümünün okunması, 6. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçların getirileri arasındaki ilişkinin araştırılması " Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
6 "Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş (SVFM): varsayımları, Risksiz Getiri Oranı, sermaye pazarı doğrusu, menkul kıymet doğrusu, pazar risk primi Portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların betalarının hesaplanması Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
7 "SVFM ile hisse senetlerinin fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölümünün okunması ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için karakteristik doğrusunun hesaplanması " Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık Yazılı sınav
9 "Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 9. bölümünün okunması, 8. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için tekli indeks modelinin kullanılması Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
10 "Arbitraj fiyatlama kuramı ve çoklu indeks modeli Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 22. bölümünün okunması, 9. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve süregelen portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
11 "Portföy performansının değerlendirilmesi;Treynor, Sharpe ve Jensen performans ölçütleri Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföy performansının Sharpe ve Treynor ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
12 "Aktif-pasif portföy yönetimi "Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföyün sunuma hazır hale getirilmesi. " Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
13 " Uluslar arası çeşitlendirme Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 12. bölümün okunması Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
14 Portföy sunumları Portföy sunumları Yazılı ve sozlu sunum
15 Portföy sunumları Portföy sunumları Yazılı ve sozlu sunum
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı ve sozlu sunum


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Mehmet Baha Karan
 Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, Ali Ceylan, Turan Korkmaz
 Sermaye Piyasası,Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, Mehmet Bolak
 Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Elton & Gruber.
 Portfolio Management, James L.Farrel.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar 4
2 Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin uygulanması sonucunda elde edilen bulguların nasıl yorumlanacağını öğretir. 4
3 Karşılaşılan işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler. 3
4 Geleneksel yaklaşımın yöntemleri sorgular; gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular. 4
5 Türkçenin ve bunun yanında en az bir yabancı dilin akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanmasını sağlar. 4
6 Temel mali tabloları doğru analiz ederek mali işletmeler için en uygun sonuca ulaşılmasını sağlar. 3
7 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışmayı teşvik eder. 5
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alan ile ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanmayı, elde ettiği bilgileri sentezlemeyi ve etkin biçimde sunmayı öğretir. 5
10 Bankacılık sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun finansal yönetim yaklaşımının yöntemini belirler ve uygular 3
11 Sermaye Piyasalarını; araçlarını ve kurumlarını tanıtarak, kişinin sahip olduğu BIST ve Dünya Borsaları ile ilgili geniş bilgiyi, kendi alanında en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olur. 5
12 Finans fonksiyonunun temel kuramsal modellerini ve sayısal yöntemlerini tanımlayıp kullanım amaçlarını açıklar. Ayrıca her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir. 5
13 Mali şirketlerin stratejik ve operasyonel planlarının analiz edilebilmesini sağlar ve ortaya çıkan sorunlarda çözüm bulunması için yeterli bilgi birikimi oluşturur. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 10 10
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 137
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.48
Dersin AKTS Kredisi: 5