Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Tıp Fakültesi >>Tıp

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : 1972 yılında Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇÜTF), toplam 22.000 dekar arazi üzerine kurulu olan Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampusunda hizmet vermektedir. Fakültemizde yönetim ve eğitim-öğretim birimleri yanında, değişik bilim dallarında çeşitli araştırmalara olanak sağlayan laboratuvarlar, 1200 yatak kapasitesi ile başta Çukurova yöresi olmak üzere Güney, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun bölgesine üst düzeyde sağlık ve eğitim hizmeti veren hastane kompleksi yer almaktadır. Fakültemizin eğitim modellerine uygun öğrenme ortamı, alt yapısı, olanakları ve temel akademik birimleri bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencilerimize hasta çeşitliği sunabilecek kapasitede yatak sayısına, bilim dalı çeşitliliğine, topluma dayalı tıp eğitimi uygulamalarının gerçekleştirilebileceği kurumlar ile işbirliğine, yeterli klinik deneyim kazandıracak klinik ve laboratuar ortamlarına sahiptir. Ayrıca ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü organizasyonlar ve toplumla yapıcı bir etkileşim içindedir. Fakültemiz, öğrenci katılımının da olduğu kurullardan oluşan bir eğitim yönetimi örgütlenmesine sahiptir. Eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerde eğitimin önemli bir paydaşı olarak öğrenci temsiliyeti sağlanmakta, öğrencilerle her aşamada sürekli ve düzenli iletişim kurulmaktadır. Fakültemizde düzenli olarak öğretim üyesi ve öğrenci geribildirimleri toplanmakta ve eğitim programımızın tanımlanmış hedeflerine ulaşma düzeyi değerlendirilmektedir. Fakültemiz kurulduğu yıldan bu yana eğitim odaklı bir yapılanma içerisinde olmuş ve bu güne kadar yaptığı tüm eğitimlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerinde eğitimin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak çalışmalarını yürütmüş ve yeni eğitim tekniklerini programında uygulamaya çalışmıştır. Türkiye’nin köklü fakültelerinden biri olan fakültemiz 2001 yılından bu yana eğitimde hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiş olan fakültemizin mezuniyet öncesi eğitim programı, 2018 yılına kadar akredite edilmiş bir programdır. Fakültemiz, Türkiye’de mezuniyet öncesi eğitim programı bağımsız kuruluşlar tarafından akredite edilmiş 20 fakülteden biridir. Fakültemizin amacı; Sağlığın biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik bileşenlerini kavramış, etkin sağlık hizmeti sunabilecek, toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek, analitik ve eleştirel düşünce yeteneğine sahip, bilimsel gelişmeleri izleyerek uygulamaya geçirebilecek, birinci basamakta koruyucu hekimlik hizmetini önceleyerek güncel sağlık hizmet sunumunda gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, tıbbın herhangi bir dalında kariyer planlaması yapabilecek, toplum ve hizmet sunucuları tarafından tercih edilecek hekimler yetiştirmektir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Yüksek lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Ç.Ü. Tıp fakültesinde kurulduğu yıldan itibaren uygulanmakta olan entegre eğitim sistemi, son 10 yılda öğrenen merkezli eğitim sistemine uygun olarak dünyada yaygın kabul gören yeni yöntemlerle zenginleştirilmiştir. Küçük grup etkinlikleri ile zenginleştirilmiş eğitim programımızın temel ve vazgeçilmez ilkesi, öğrenen merkezli bilgi ve beceri kazanılmasıdır. Ç.Ü. Tıp fakültesinin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı, toplumun öncelikli sağlık sorunlarına odaklanmış bir programdır. Programda öğrencilerin, öğrenme konularını klinik öncesi dönemde normal yapı ve fonksiyon, anormal yapı ve fonksiyon başlıkları altında öğrenmesi, klinik dönemde öncelikli sağlık sorunları ile başa çıkmak için gerekli bilgi ve becerilerle donanması, intörnlük döneminde ise bütün bu yeterlik ve yetkinliklerini eğitmenlerin gözetimi altında bir hekim gibi uygulayabilmesi hedeflenmiştir. Fakültemizde mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı toplumun öncelikli sağlık sorunlarına odaklanmış bir program olup YÖK tarafından fakültelere önerilen ulusal ÇEP ile uyumludur. Dönem 1: Normal Yapı ve Fonksiyon/ İnsan Bilimleri-Hücre-Doku: Toplam 36 hafta süren dönemde 7-9 hafta süreli 5 kuruldan oluşmaktadır. Sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının anlaşılmasına temel oluşturacak hücrenin yapıtaşları, morfolojisi, döngüsü, vücudun biyolojik dengesi, homeostaz gibi ana kavramlar işlenmektedir. Dönem 2: Normal Yapı ve Fonksiyon/ Sistemler: Sistem gruplarının oluşturduğu, toplam 38 hafta sürmekte olan 6-9 hafta süreli 5 kuruldan oluşmaktadır. Sistemler zemininde entegre edilmiş (yatay) ve klinik örneklerle bağıntılandırılmış (dikey) bir yapılanmayla, vücudun normal yapısının ve işlevlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Dönem 3: Fizyopatoloji ve Hastalık: Toplam 38 hafta sürmekte olan bu dönemin temel özelliği, sistemler temelinde patolojik süreçlerin klinik anlam ve bağıntıları vurgulanarak aktarılmasıdır. 3-5 hafta süreli 8 kuruldan oluşmaktadır. Dönem 4-5: Staj Dönemi (Klinik Bilimler): İki yılda toplam 78 hafta sürmekte olan bu dönemde öğrenciler, önceki dönemlerde edindikleri temel tıp bilgi ve becerileri klinik bağıntılarıyla kavramalarını, öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli bilgileri tam öğrenmelerini sağlamayı, ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine disiplin bazında uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir. Dönem 6: Aday Hekimlik Dönemi (İntörnlük): Bir yıl süren bu dönemde temel amaç, öğrencilerin gözetim altında hekimlik yapmalarıdır. Uzmanlığa yeni başlayan kıdemsiz asistan düzeyinde hastaların tanı, bakım, tedavi ve izlemine aktif olarak katılırlar. Değerlendirilmeleri bu çalışmalarındaki bilgi, beceri ve tutumları ile yapılır. Halen uygulanmakta olan eğitim sisteminde kullanılan öğretme ve öğrenme yöntemleri; sunumlar, laboratuvar çalışmaları, mesleki beceri laboratuarlarında humanistik uygulamalar, entegre oturumlar, olgu sunumları, panel ve konferanslar, hasta başı eğitim programları, hasta dosyası hazırlama-sunma-tartışma, kurs, özel çalışma modülleri, eğitici film gösterimi, sağlık eğitimi uygulamaları, topluma dayalı eğitim uygulamaları ve kurum ziyaretlerini içermektedir. Fakültemizde klinik öncesi eğitim, Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dallarının, Dekanlık ve öğrenci işlerinin de bulunduğu morfoloji binasındaki amfilerde yapılmaktadır. Klinik dönem eğitim ise Balcalı Hastanesinde yapılmaktadır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programdan mezun olan öğrenciler, Türkiye´de hizmet veren tüm sağlık kurumlarında hekim olarak çalışabilir.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Tıpta Uzmanlık Sınavı değerlendirmesi sonucu mezuniyet sonrası uzmanlık programlarında eğitime devam edebilirler 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Programda yer alan bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerinde program kazanımlarına ulaşmak için çok çeşitlilikte öğrenme ve ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Fakültemizde dersin niteliği ve öğrenci sayısı dikkate alınarak, sınavlarda tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş yöntemler (Öğrenci karnesi, yapılandırılmış klinik veya preklinik sınavlar, OYKS, OYPS, Yapılandırılmış Sözlü Sınav, Mini Klinik Sınav, Kısa Yazılı Sınav, Kısa sınav, ÇSS, Ödev, Rapor sunma, Bilgisayar destekli sunum) kullanılmakta ve kullanılan ölçme değerlendirme yöntem ve ölçütleri sınav yönergesinde tanımlanmakta ve ilan edilmektedir. Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. Sınav yönergesi için ayrıntılı bilgiye http://cukurovatip.cu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde üçyüz altmış (360) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. HİLMİ SERDAR ÖZBARLAS 

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.