Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Devlet Konservatuvarı >>Opera ve Şan

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Program 5 senelik bir eğitim sürecini kapsayan,opera sanatının gerektirdiği üst düzey teknik ve müzikal eğitim vererek nitelikli opera sanatçıları yetiştiren bir eğitim programıdır. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Opera ve Şan lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Genel Kabul Koşulları (1) Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine alınacak öğrencilerde aranacak genel koşullar şunlardır: a)Sağlık durumu(fiziksel ve ruhsal açıdan) ilgili Anasanat/Sanat dalı için gereken ölçütlere uygun olmak. b) Herhangi bir resmi veya özel okuldan disiplin suçuyla ilişkisi kesilmemiş olmak. c) Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinin ilgili Anasanat/Sanat dallarından mezun olmak veya lise veya dengi okul mezunu olmak. d)Devlet Konservatuvarları Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri dışında bir Liseden mezun olan adaylar için başvuru yapılacak yılın YGS puan türlerinin birinden en az 140 puan ve üzeri puan almış olmak. e) Müzik Bölümü (Piyano Anasanat Dalı,Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı,Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı)kabul sınavlarına başvurabilmek için;kendi dalında yeterli düzeyde olmak, Devlet Konservatuvarları Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri IV. sınıf müfredatında bulunan tüm bilgilere sahip olmak ve en çok 21 yaşında olmak.(Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinden mezun olan ve öğrenimine iki yıldan fazla ara vermeyen adaylarda 21 yaş koşul aranmaz.) f)Sahne Sanatları Bölümü (Opera-Şan Anasanat Dalı ve Tiyatro-Oyunculuk Anasanat Dalı) kabul sınavlarına başvurabilmek için;dalı için gereken yeteneklere sahip olmak ve en çok 25 yaşında olmak. g) Yabancı uyruklu adaylar için; Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen koşullara sahip olmak. h)Rektörlük tarafından ilan edilen süre içinde ön kayıtile ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak. ı) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak. i)Müzik Bölümü (Piyano Anasanat Dalı,Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı) Kabul Sınavlarına girecek adaylardan Devlet Konservatuvarlarının Müzik ve Sahne Sanatları Liselerini bitirmemiş olanlar için; başvurduğu Anasanat/Sanat dalları Baraj ve Kesin Kabul sınavları ile Devlet Konservatuvarları Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinin IV. sınıf müfredatında bulunan tüm meslek ve yardımcı meslek derslerinin sınavlarını başarmış olmak. Tiyatro-Oyunculuk Anasanat Dalı (Oyunculuk Sanat Dalı) kabul sınavlarına ilişkin özel koşullar şunlardır: a)Adaylar ikisi komedya, ikisi tragedya olmak üzere en az dört serbest parça ve bir adet şiir hazırlamak zorundadır. b)Ön Eleme Sınavında adaylar hazırlamış oldukları serbest parçalardan ikisini komisyona sunmak zorundadır. c)Baraj sınavında adaylar yapılacak Genel Kültür, Genel Tanıma, Ses-Kulak, Ritim-Dans, Hareket sınavlarında başarılı olmak ve hazırlamış oldukları serbest parçalardan komisyona sunmadığı iki parçayı komisyona sunmak zorundadır. Komisyon gerekli bulursa adaylara zorunlu parça verebilir, doğaçlama ve toplu çalışma yaptırabilir; ayrıca adayların kulak-burun-boğaz-göz, ortopedi (genel beden) konularında muayene edilmesini ve psikolojik testlere tabi tutulmasını isteyebilir. d) Kesin kabul sınavında adaylar yapılacak doğaçlamalarda,performans sınavında ve mülakatta başarılı olmak zorundadır. OSYM tarafından yapılan LYS sınavından 140 puan almış olma şartı aranmaktadır.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Opera eserlerini seslendirebilmek için ses materyalinin ve beden plastiğinin tanınması,ses-nefes koordinasyonunun doğru,etkin ve sağlıklı olarak kullanılması, nefes kontrol tekniklerinin kullanılması. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlar yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sanat kurumlarında,Devlet Opera ve Balelerinde opera sanatçısı görev yapabilmektedirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Öğr.Gör. LEVENT AYAN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.