Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi >>Maliye

 DERECE PROGRAMLARI


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Maliye biliminin konusunu oluşturan mali olayların, modern toplum hayatının işleyişinde ve devlet yönetiminde çok önemli rol ve etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Mali olayların başlıca özelliklerinden birisi de çok yönlü oluşlarıdır. Bu nedenle maliye bilimi yakın ilişki içinde bulunduğu iktisat, hukuk, sosyoloji, siyasi ve idari bilimler ile diğer bazı bilimlerin bir anlamda kesişme alanları üzerinde bir konumda yer almaktadır. Bu genel çerçeve içerisinde maliye eğitiminin ana amaçları şu şekilde sıralanabilir: Maliye bilimi ile yakından ilgili iktisat, hukuk, sosyoloji, siyasi ve idari bilimler ve diğer alanlara (Kantitatif bilimler dahil) ait temel bilgilerin sağlam bir şekilde elde edilmesi, Yakın alanlara ait bilgilerin, maliye konuları çerçevesinde bir senteze kavuşturulması ve bu yapı içinde ortaya çıkabilecek yeni birtakım özelliklerin kavranması, Maliyenin amaçlarına uygun olarak, yakın alanlara ait bilgilerden teori ve uygulama alanında yararlanabilme ve gerektiğinde söz konusu alanların elemanlarıyla disiplinler arası ortak çalışmalar yapabilme becerisinin kazanılması. Maliye bölümünde şu an öğrenci alan iki program bulunmaktadır. Bu programlar Maliye ve Maliye İkinci Öğretim şeklindedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Maliye lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Programın temel amacı; Mali ve ekonomik konularda yeterli bilgi birikimine sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilen,analitik düşünebilen, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlarımız, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çeşitli alanlarda istihdam edilirler. Maliye Bakanlığın’da maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü; İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam; Adalet Bakanlığı bünyesinde idari hakim olabilirler. Kamu ve özel sektör bankalarında çeşitli görevlerde yer alabilecekleri gibi; mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, yeminli malî müşavirlik yapabilirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. İLTER ÜNLÜKAPLAN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.