Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

Bologna Süreci Avrupa bölgesinde ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturmak üzere başlatılan bir süreçtir. Bu süreç, 1999 yılında yayınlanan “Bologna Bildirgesi” ile başlamıştır. Bologna sürecinin hedefi, 2010 yılına kadar Avrupa Birliği(AB) üyeleri ve AB üyesi aday devletleri kapsayarak açık, şeffaf ve kendi içinde uyumlu, karşılıklı olarak anlaşılır, tamamlayıcı ve rekabet gücü yüksek bir “AYA” oluşturulmasıdır. Bu hedef, doğal olarak her ülkede ihtiyaçlar doğrultusunda önemli reformların yapılmasını gerektirmektedir. Bologna Süreci, sürekli gelişen bir özelliğe sahip, dinamik bir nitelik taşımaktadır. Bu sürecin, ülkelerin ulusal koşulları ve kültürleriyle uyumlu olmak kaydıyla, Avrupa merkezli ortak deneyimlerin paylaşılması, ortak hedeflere ulaşmak üzere işbirliği yapılması ve birbirinin deneyiminden faydalanılması yoluyla gerçekleşmesi planlanmıştır.

Bologna Süreci diye adlandırılan bu süreç, yeni bir sistemin uygulanması değil, var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasını amaçlayan bir reform hareketidir.

Bologna Süreci;

• Kolay, açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin uygulanmasını,
• Üniversiteler arasında ortak bir kredi sistemi oluşturulmasını (Avrupa Kredi Transfer Sistemi- AKTS/European Credit Transfer System- ECTS),
• Üniversiteler arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılmasını,
• Yükseköğretimde öğrenci katılımının sağlanmasını,
• Lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 3 dereceli bir sistemin uygulanmasını,
• Yükseköğretimde ortak diploma vermenin teşvik edilmesini,
• Kalite standartlarına uyum ve Avrupa boyutunun oluşturulmasını,
• Yükseköğretimde Avrupa boyutunun kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Bologna süreci pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke tarafından sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci'nin öngördüğü hedefleri kabul etme veya etmeme hakkına sahiptirler. Türkiye 2001 yılında Bologna sürecine dahil olmuştur. Bologna süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://bologna.yok.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.